Kan ek die Bybel vertrou? En wat van die teenstrydighede?

Gregory Koukl verdedig die gesag van die Bybel so(1): Hy bekyk eers die vraag: Is daar iets inherent teenstrydig aan die gedagte dat die Bybel die Woord van God, neergeskryf deur mense, is? Die gevolgtrekking wat sy redenasies hom gee, is “Nee, daar is nie.”

Dan vertel Koukl:

I do think, however, that the burden of proof is upon the Bible to demonstrate that what it says is, in fact, true. It does say throughout, especially in the Old Testament, things like “and God said,” “thus saith the Lord,” etc.

Hy bespreek verskeie dinge wat in die rigting van skrif-betroubaarheid dui. Die getuienis van Jesus dui byvoorbeeld daarop, indien jy glo Jesus is betroubaar.

Dan begin hy by die aanname dat die Bybelboeke bloot dokumente is wat beweer dat hulle geskiedenis weergee, en toets of dit goeie geskiedenis is.(2)

Sy gevolgtrekking is dat die Bybel akkurate geskiedenis weergee. As dit ons dan by die gevolgtrekking bring dat die Bybel die waarheid praat, dan gee dit ons ‘n goeie rede om die Bybel te hanteer asof die Bybel reg is. Om klaarblyklike teenstrydighede te hanteer(3) asof jy die een is wat nie alles verstaan nie, nie asof die Bybel verkeerd is nie. Na alles is Jesus- wat uit die Bybel aangehaal en die Bybel geglo het, en selfs gesag gegee het vir Bybelskrywers ná Hom(4), die een wat uit die dood opgestaan het om te wys jy kan Hom vertrou. Jy het nie uit die dood opgestaan om jou opinie te bewys nie.

Naskrif

(1) Sien http://www.str.org/site/News2?page=NewsArticle&id=5125

(2)Sien ook die skakels onder punte A1 en A2 van “Om Jesus te volg maak sin”

(3)Klaarblyklike teenstrydighede te hanteer: Sien ook “Ek sien foute in die Bybel! Wat nou!” Deel 1 en Deel 2

(4) http://birdsoftheair.blogspot.com/2009/08/biblical-inerrancy.html

Advertisements

6 responses to “Kan ek die Bybel vertrou? En wat van die teenstrydighede?

 1. So as die bybel akkuraat is hoekom praat dit van dinge waarvan ons geen bewyse kan kry nie? Soos die vloed, Noag se ark, die israeliete in Egipte?

 2. Van heelwat dinge in die Bybel kan ons bewyse kry.
  En die res kan steeds akkuraat wees, want akkuraatheid hang geensins af van of mens bewys kan kry vir iets nie. Jy kan byvoorbeeld heeltemal akkuraat praat oor wat jy laas Woensdag vir ontbyt geeet het, selfs as ek geen bewyse daarvoor vind nie. En geen bewyse is nie om iets verkeerd te bewys nie.

  Oor jou feite: Deur 3 Minute op Google te spandeer kon ek sprake kry van bewyse vir die vloed en die ark. Jy kan vertel dat jy die bewyse verwerp, maar nie dat daar geen bewyse is nie.

 3. Retha,

  “Akkuraatheid hang geensins af van of mens bewys kan kry vir iets nie. ”

  Ek stem nie saam nie. Dit is hoe jy weet iets is ‘n legende, bv King Arthur, of die waarheid, bv. die swart plaag in Europa.

  M.b.t jou stellings oor “bewyse” vir die vloed en die ark, ek is bewus van BAIE vals stellings op die internet. Post asb die wat jy dan as geloofwaardig ag.

  “Jy kan vertel dat jy die bewyse verwerp, maar nie dat daar geen bewyse is nie”

  Dit maak nie sin nie. Ek kan bv. ‘n Wikipedia artikel gaan skep wat jou wys maak ek is ‘n god. Sal dit as ‘n bewys tel? Ek dink nie so nie.

 4. Hoofpunt Jy verwar “akkuraatheid” met “kennis dat iets akkuraat is”. My stelling oor akkuraatheid is waar.

  Mindere punt En of ek en jy nou die bewyse as genoegsaam ag of nie, volgens die definisie van bewyse is daar beslis bewyse vir die vloed. As ek dit vir jou pos, onthou dat ek geensins geoordeel het of die bewyse voldoende is nie. Jy het vertel daar is geen bewyse nie. Jy kan dus nie redeneer dat die bewyse dubbelsinnig of onvoldoende is nie, maar moet bewys dat die dinge waarvan in die skakels gepraat word nie bestaan nie. Want as jy dit nie kan bewys nie, maak jy vals aannames oor die geen bewyse.

  http://www.apologeticspress.org/articles/2885 , en sien opskrif “Is there any physical evidence for the flood” hier. http://bibleapologetics.wordpress.com/the-genesis-flood-14/
  Bewyse oor ‘n groep wat heel moontlik Israeliete kon wees http://www.christiananswers.net/q-abr/abr-a027.html
  Bewyse vir die ark (http://www.thehardcorechristian.com/?p=199

 5. Hendrik van den Berg

  Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, 2Tim 3:16

  2Sam 23:2 Die Gees van die HERE spreek in my, en sy woord is op my tong.

  Mat 21:42 Jesus sê vir hulle: Het julle nooit in die Skrifte gelees nie: Die steen wat die bouers verwerp het, dit het ‘n hoeksteen geword. Hy het van die Here gekom en is wonderbaar in ons oë?

  Mat 22:31 En wat die opstanding van die dode betref—het julle nie die woord gelees wat tot julle deur God gespreek is nie:

  Mat 22:32 Ek is die God van Abraham en die God van Isak en die God van Jakob? God is nie ‘n God van dooies nie, maar van lewendes.

  Mat 22:43 Hy sê vir hulle: Hoe is dit dan dat Dawid Hom in die Gees Here noem as hy sê:

  Mat 26:54 Hoe sou die Skrifte dan vervul word dat dit so moet gebeur?

  Mat 26:56 Maar dit het alles gebeur, dat die Skrifte van die profete vervul sou word. Toe het al die dissipels Hom verlaat en gevlug.

  Mar 12:24 En Jesus antwoord en sê vir hulle: Is dit nie daarom dat julle dwaal dat julle die Skrifte en ook die krag van God nie ken nie?

  Mar 12:36 Want Dawid self het deur die Heilige Gees gesê: Die Here het tot my Here gespreek: Sit aan my regterhand totdat Ek u vyande gemaak het ‘n voetbank van u voete.

  Joh 10:35 As dit húlle gode noem tot wie die woord van God gekom het, en die Skrif nie gebreek kan word nie,

  Han 1:16 Broeders, hierdie Skrif moes vervul word wat die Heilige Gees voorspel het deur die mond van Dawid aangaande Judas wat die leier was van die wat Jesus gevange geneem het;

  Han 28:25 En toe hulle onder mekaar onenig was, het hulle uiteengegaan nadat Paulus hierdie woord gesê het, naamlik: Tereg het die Heilige Gees deur Jesaja, die profeet, tot ons vaders gespreek

  Rom 3:2 Groot, in alle opsigte: ten eerste tog seker dat aan hulle die woorde van God toevertrou is.

  Rom 15:4 Want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die Skrifte hoop kan hê.

  Gal 3:8 En die Skrif wat vooruit gesien het dat God die heidene uit die geloof sou regverdig, het vooraf aan Abraham die evangelie verkondig met die woorde: In jou sal al die volke geseën word.

  Heb 3:7 Daarom, soos die Heilige Gees spreek: Vandag as julle sy stem hoor,

  Heb 4:12 Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is ‘n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart.

  2Pet 1:19 En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op ‘n lamp wat in ‘n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte;
  2Pet 1:20 terwyl julle veral dít moet weet, dat geen profesie van die Skrif ‘n saak van eie uitlegging is nie;
  2Pet 1:21 want geen profesie is ooit deur die wil van ‘n mens voortgebring nie, maar, deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek.

  Psa 19:8 Die wet van die HERE is volmaak: dit verkwik die siel; die getuienis van die HERE is gewis: dit gee wysheid aan die eenvoudige.
  Psa 19:9 Die bevele van die HERE is reg: hulle verbly die hart; die gebod van die HERE is suiwer: dit verlig die oë.
  Psa 19:10 Die vrees van die HERE is rein: dit bestaan tot in ewigheid; die verordeninge van die HERE is waarheid—tesame is hulle regverdig.
  Psa 19:11 Hulle is begeerliker as goud, ja, as baie fyn goud; en soeter as heuning en heuningstroop.
  Psa 19:12 Ook word u kneg daardeur gewaarsku; in die onderhouding daarvan is groot loon.

  Psa 119:97 Mem. Hoe lief het ek u wet; dit is my bepeinsing die hele dag.
  Psa 119:98 U gebooie maak my wyser as my vyande, want hulle is myne vir ewig.
  Psa 119:99 Ek is verstandiger as al my leermeesters, want u getuienisse is my bepeinsing.
  Psa 119:100 Ek het meer verstand as die ou mense, want ek bewaar u bevele.
  Psa 119:101 Ek het my voete teruggehou van elke verkeerde pad, dat ek u woord kan bewaar.
  Psa 119:102 Ek het van u verordeninge nie afgewyk nie, want U het my geleer.
  Psa 119:103 Hoe soet is u beloftes vir my verhemelte, meer as heuning vir my mond.
  Psa 119:104 Uit u bevele kry ek verstand; daarom haat ek elke leuenpad.

  Psa 119:130 Die opening van u woorde gee lig; dit maak die eenvoudiges verstandig.

  Mig 2:7 Mag dit gesê word, o huis van Jakob: Sou die HERE dan ongeduldig wees? Of is dit sy dade? Is my woorde nie vriendelik teenoor hom wat as opregte wandel nie?

  Han 20:20 hoe ek niks agtergehou het van wat nuttig is nie, om dit aan julle te verkondig en julle te onderrig in die openbaar en in julle huise,

  Han 20:27 Want ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig nie.

  1Kor 12:7 Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is.

  Efe 4:11 En Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars,
  Efe 4:12 om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus,
  Efe 4:13 totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot ‘n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus;
  Efe 4:14 sodat ons nie meer kinders sou wees nie wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedrieëry van die mense, deur sluheid om listiglik tot dwaling te bring;
  Efe 4:15 maar, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in Hom wat die Hoof is, naamlik Christus,
  Efe 4:16 uit wie die hele liggaam—goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate—die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde.

  2Tim 3:10 Maar jy het my navolger geword in leer, lewenswandel, planne, geloof, lankmoedigheid, liefde, lydsaamheid,

  2Tim 4:2 verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering;

  Spr 6:23 Want die gebod is ‘n lamp en die onderwysing ‘n lig en die teregwysinge van die tug ‘n weg tot die lewe,

  Spr 15:10 ‘n Strenge tugtiging is daar vir hom wat die pad verlaat; hy wat die teregwysing haat, sal sterwe.

  Spr 15:31 Die oor wat na die teregwysing tot die lewe luister, sal onder die wyse vertoef.

  Joh 3:20 Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie.

  Efe 5:11 en hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer.
  Efe 5:12 Want wat in die geheim deur hulle gedoen word, is skandelik selfs om te noem.
  Efe 5:13 Maar al die dinge wat deur die lig bestraf word, word openbaar; want alles wat openbaar word, is lig.

  Heb 11:1 Die geloof dan is ‘n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ‘n bewys van die dinge wat ons nie sien nie.

  2Tim 2:25 Hy moet die weerspanniges in sagmoedigheid teregwys, of God hulle nie miskien bekering sal gee tot die kennis van die waarheid nie,

  Deu 4:36 Uit die hemel het Hy jou sy stem laat hoor om jou te onderrig; en op die aarde het Hy jou sy groot vuur laat sien, en jy het sy woorde uit die vuur gehoor.

  Neh 9:20 En u goeie Gees het U gegee om hulle te onderrig, en u manna het U nie van hulle mond teruggehou nie en aan hulle water gegee vir hulle dors.

  Psa 119:9 Bet. Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord.

  Psa 119:11 Ek het u woord in my hart gebêre, dat ek teen U nie sal sondig nie.

  Mat 13:52 Toe sê Hy vir hulle: Daarom is elke skrifgeleerde wat ‘n leerling geword het in die koninkryk van die hemele, soos ‘n huisheer wat uit sy skat nuwe en ou dinge te voorskyn bring.

  Han 18:25 Hy het onderrig ontvang in die weg van die Here; en vurig van gees, het hy gespreek en die dinge aangaande die Here noukeurig geleer, alhoewel hy net van die doop van Johannes geweet het.

  Rom 2:20 ‘n opvoeder van onverstandiges, ‘n leermeester van onervarenes, omdat jy die beliggaming van die kennis en die waarheid in die wet het

  Amen

  Bybel Waarheid.
  Hendrik van den Berg
  =====================

 6. Hendrik, hoe sou jy iemand antwoord wat oor die Bybel se betroubaarheid wonder?
  Jy kan nie vir so iemand vertel: “Vertrou die Bybel, want die Bybel sê dis waar” nie. Dis ewe veel ‘n sirkelredenasie as: “Vertrou Doep, want Doep sê hy is betroubaar.”

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out / Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out / Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out / Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out / Verander )

Connecting to %s