Monthly Archives: September 2011

Is gelykheid onmoontlik vir Christus? Kyk met ‘n koninkryk-oog!

My inskrywing oor vroue se rol in die kerk het kritiek gekry. Oor dit nie ‘n uitsonderlike stuk kritiek is nie, maar een van die heel algemeenstes, verdien dit om aangespreek te word:

…Daar moet ook ordinansies in jou werkplek wees vir orde en dissipline… Almal kan nie gelyke regte hê tussen eienaars en base, voormanne en algemene werkers nie. Dit sal ‘n nagmerrie wees vir die organisasie en senior personeel… Almal weet dit kan nie so werk nie.

Daar is ‘n paar mindere objeksies wat mens seker kan ophaal. Byvoorbeeld, mens kry inderdaad werkplekke waar almal gelyk is – dit word vennootskappe genoem, of waar almal op een vlak onder ‘n baas (ons baas is die Here) is. Of dat ‘n lae werker hom deur meriete kan opwerk, maar geen vrou kan op meriete ‘n man word in ‘n gemeenskap wat in manlike leiding glo nie. Maar dis nie die hoofsaak nie.

Die hoofsaak is dat almal wat daardie argument maak, in die sekulêre wêreld gaan soek vir ‘n argument. En dan juis die manier wat die sekulêre wêreld anders dink as Jesus!

Hierdie is die ding: Die ek-wil-bo-wees-in-‘n-hierargie houding is wat Jesus laat vertel het sy dissipels moet verander en soos kindertjies word.(Matt 18) Jesus sê die grootste moet ‘n dienaar wees en ons moenie eers erename soek nie (Matt 23:8-11). Alle gelowiges moet uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig wees (Efes 5:21). Dit maak nie in die gemeente saak wie slaaf of vry of man of vrou (in albei pare het een gesag in die samelewing buite die kerk gehad, en een nie) is nie. (Gal 3:28).

Jesus het hulle na Hom geroep en gesê: Julle weet dat die owerstes van die nasies oor hulle heers en die groot manne oor hulle gesag uitoefen; maar só moet dit onder julle nie wees nie; maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees. (Mat 20:25-26)

En die bewering dat almal nie gelyke regte kan hê nie?:

God trek immers niemand voor nie. (Rom 2:11)

Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word; en met die maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. (Matt 7:2)

(Dit bring my by die vraag: Oordeel jy jou vrou oor sy nie onderdanig genoeg aan jou is nie? Dit lyk my God gaan jou dan oordeel as jy nie onderdanig genoeg is aan haar nie.)

En die Koning sal antwoord en vir hulle sê: Voorwaar Ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van My, het julle dit aan My gedoen. (Mat 25:40)

Vir sovêr die geringstes minder regte as jy het, het jy Jesus minder regte gegee…

Hier is die snaakse ding van die koninkryk: Die koninkryk het inderdaad nie vir party in die kerk ‘n permanente, uiterlik gegronde hierargiese posisie bo ander gegee nie. Jy kan nie lei in die Nuwe Testament oor jy uit die regte familie is of oor jy ryk gebore is of ‘n man is nie. Om partydig te oordeel, is sonde, vertel Jakobus 2:9

En hierdie is dan ‘n koninkryksvisie: Om nie hierargie tussen mense na te jaag of te preek nie, maar ‘n wêreld te wil sien waar Christus bo, en ons op een vlak onder hom is. (Matt 23:8)

Jy wil dalk vir my vertel dat ek onprakties is. Dat mense nie ewe veel kennis en ervaring het nie, en dat party leiding nodig het. Ja, maar die leier moet as dienskneg lei, en lei omdat hy/sy in hierdie geval beter verstaan, en leiding in die kerk is tot volwassenheid, waar die volwassene weer ander kan lei – nie ek-lei-permanent-en-jy-volg-permanent nie.