Category Archives: Bybel

Is die NG kerk in ‘n treurige toestand?


Opdatering: Ek het intussen geleer dat Glo die Bybel nie die dolerendes se webblad is nie. Hulle treur egter wel oor die NG Kerk se standpunt – of gebrek daaraan – oor die saak wat sentraal staan in hierdie artikel. Die hoofpunte van die artikel staan dus onveranderd.
—————

Tot eergister toe het ek nie die woord doleer geken nie. As ek moes geraai het, sou ek dink dit beteken iets soos opdollie – om oordadige rokke aan te trek en baie grimering op te sit. Dit was dus vir my nogal boeiend toe ek hoor verskeie NG dominees doleer. (Noudat ek verstaan waaroor hulle doleer, is my eerste gedagte oor hierdie manlike dominees nogal ironies.)

Dit was interesant genoeg dat ek die regte betekenis van die woord opgesoek het. Toe leer ek doleerders is iets anders: Hulle treur oor die kerk (na hulle mening) die regte pad verlaat het:

“‘n Dolerende gemeente is dus ‘n treurende gemeente wat treur oor ‘n kerk wat die pad van die Woord byster geraak het. Dolerende gemeentes skei nie (onmiddelik) af nie, maar laat die kerkverband duidelik weet en besef dat hulle treurend sal bly totdat daar bekering by die kerk kom en ‘n terugkeer na die Woord plaasvind”

Tafelberg Gemeente

Wanneer het die NG kerk (glo) die pad verlaat? Waaroor treur hulle? Het die kerk die pad verlaat toe hy oor kleinigheidjies van die Doppers en Hervormers afgeskei het? (Joh. 17:21) Of toe hy denominasies soos die NG Sendingkerk gestig het eerder as om almal saam in die kerk te verwelkom? (Gal 3:28) Het hy die pad verlaat toe hy in die NP regering se sak was? (Joh. 18:36, Mark 12:17) Het hy die pad verlaat toe hy uit die regering se sak uitgeklim het?*

Is hulle hartseer dat in ‘n land waar byna 80% van die bevolking hulself Christene noem, die moord- en verkragtingsyfers so hoog is?

Pla die yslike gaping tussen ryk en arm in die land hulle? God het immers land regverdig tussen Sy volk uitgedeel (Num 26:53) en was besorg oor armes. (Deut 15:7-8, Spreuke 14:31, 19:17, 21:13, 22:16, Eseg 16:49-50, Luk 4:18, 6:20-21 en 24 en 31, 18:22 Hand 4:34-35, Jak 1:27)

Treur hulle oor die krimpende lidmaattal, oor hoe min kinders in die kategese is, oor hoeveel kinders die kerk verlaat na belydenisaflegging? God roep ons om dissipels te maak (Mat 28:19-20) – pla dit hulle dat die kerklidmate dan daal en nie styg nie?

Nee! Hulle treur, kragtens die webblad GloDieBybel, oor wat die NG Kerk oor homoseksualiteit, die duiwel, skrifgesag en Jesus se maagdelike geboorte sê. Oor party onderwerpe gee hulle lyste van Bybelverse, maar oor ander gee hulle hul eie menings ook. As hulle byvoorbeeld oor mans en vrouens se beweerde “rolle” praat, gee hulle tans agt artikels wat nie net Bybelverse is nie, en dan ‘n artikel van hul eie, en dan eers Bybelverse. (Hulle reken mans moet baas wees en vroue klaas, en hulle glo dit sterk genoeg om nie bloot by die Bybel te bly nie, maar hulle eie menings by te sit. Ek het al op hulle eerste skakel – ‘n artikel wat in Afrikaans in JUIG en Engels in JOY was – gereageer, en daardie artikel “reageer” op my brief aan hulle.)

Maar dis duidelik dat die punt waarby hulle begin en waarna hulle oor en oor terugkeer oor selfde geslag verhoudings (SGV) gaan. Voor ons oor hulle treurende (treurige?) toestand praat, moet ek iets bely. Die oomblik toe ek die naam Glo die Bybel lees, het my rughare regop gespring.

Dis belangrik om die Bybel te glo. Dis ook belangrik om hom in konteks te lees, want dan is wat jy glo inderdaad wat die skrywers – en die Gees wat hulle inspireer – bedoel het. Maar ek het al te doen gehad met mense wat sê: “Ek glo die Bybel!”/ “Jy moet die Bybel glo!” “Die Bybel sê jy moet só maak!” Meeste van hulle verstaan nie dat ander mense ook Bybel lees, en dan die inhoud probeer in konteks verstaan – en opeindig om die Bybel anders te verstaan as hulle nie. Hulle glo eintlik dat hulle die enigste Bybel-glo-ers is, en dat almal wat anders dink dan uiteraard geen respek vir die Bybel het nie.

Daarom, toe ek die naam Glo Die Bybel sien, het ek begin dink aan iets waaroor ek treur: Die verdeeldheid en mure waarmee gelowiges hulle broers en susters weghou van hulself af. Aan die verskonings, soos “hy glo nie die Bybel nie”, wat ons keer om medegelowiges (mede-glo-ers) as broers en susters te sien.

Maar weg van my tranedal af, terug na hulle s’n. Die 2019 besluit oor SGV van die NG kerk kom basies hierop neer (alle versierende taal oor verantwoordelike skrif-vertolking en versoening as ons verskillend dink uitgelaat):


6. Die Algemene Sinode moedig kerkrade aan, om by die aanwysing van persone in die ampte, lidmate se: 6.1 doop, belydenis, roeping, spiritualiteit en getuienis van leer en lewe, 6.2 toegang tot die sakramente, 6.3 integriteit van verhoudings, en 6.4 geskiktheid vir die spesifieke rol in ag te neem 6.5 ongeag ras, geslag, klas of seksuele oriëntasie en -identiteit.

7. By die legitimasie van teologiese studente, moet die studente se: 7.1 doop, belydenis, roeping, spiritualiteit en getuienis van leer en lewe, 7.2 toegang tot die sakramente, 7.3 integriteit van verhoudings, en 7.4 teologiese- en bedieningsvorming in ag geneem word, ongeag ras, geslag, klas, of seksuele oriëntasie en -identiteit.

2019 besluit oor SGV van die NG kerk

Dit kom neer daarop dat, kragtens die besluit, iemand wat gay aantrekking beleef ook geroep kan wees, en ook so skoon kan lewe voor die Here as enige ander gelowige. As party gelowiges reken dat skoon lewe selibaatheid vir ‘n gay persoon beteken, en ander reken dit beteken bloot getrouheid aan een maat, word die regte antwoord nie hier uitgespel nie. Dus kan mense wat selfdegeslag-aantrekking beleef (gay seksuele oriëntasie het) hiervolgens ook die geskikte persoon vir ‘n spesifieke kerkrol wees. Die besluit vra immers dat die persoon se belydenis, roeping, spiritualiteit, getuienis van leer en lewe, integriteit van verhoudings, en teologiese vorming in ag geneem word.
Sovêr ek kan sien, is die enigste soort mens wat probleme met hierdie bewoording kan hê, is iemand wat reken dat ‘n man of vrou wat gay aantrekking beleef glad nie in enige kerk-amp mag dien nie, en só ‘n teologiese student mag nie gelegitimeer word nie – ongeag toewyding aan God, ongeag roeping of kennis, selfs as die persoon selibaat bly, ongeag die integriteit van hoe hulle met hulle medemens omgaan. En dit kan tog nie! Om te reken dat sulke versoekings – selfs as jy nie daaraan toegee nie – mens heeltemal onvanpas vir enige kerkrol maak, is glad nie in pas met hoe God in Sy genade met mense werk nie.

8. Die Algemene Sinode erken dat daar: 8.1 kerkrade en predikante is wat nie hulle weg oopsien om burgerlike verbintenisse tussen persone van dieselfde geslag te bevestig nie, 8.2 ook kerkrade en predikante is wat wel hulle weg oopsien om burgerlike verbintenisse tussen persone van dieselfde geslag te bevestig.

9. Die Algemene Sinode wil graag die ruimte wat vir almal geskep word, om volgens hulle oortuiging op te tree, bevestig.

2019 besluit oor SGV van die NG kerk

Enige gemeente is dus vry om hulle God, die Bybel, en hulle gewete te volg waar díé hulle lei. Is dit so erg om predikante en gemeentes te laat besluit hoe hulle God en die Bybel verstaan oor ‘n saak, veral as verskillende gelowiges nie ‘n paar Bybelgedeeltes daaroor dieselfde verstaan nie?

En nee, die doleerders het nie alle wysheid oor die saak nie. Weens verskeie redes glo ek die treurendes is nie bloot besig om die skrif te volg nie. Maar daardie dinge is rede vir ‘n volgende inskrywing.———————————-

Verwysing:

* Volgens die Nederlandse Geloofsbelydenis kan dit verkeerd wees om nie invloed in die regering te soek nie:

“DIE BURGERLIKE OWERHEID

… [God het] die owerheid die swaard in die hand gegee om die kwaaddoeners te straf (Rom 13:4) en die deugsames te beskerm. En dit is nie alleen hulle taak om aan die staatsbestuur aandag te gee en daaroor te waak nie maar ook om die heilige Woordbediening te beskerm, om sodoende alle afgodery en valse godsdiens teen te gaan en uit te roei, die ryk van die antichris te vernietig en die koninkryk van Jesus Christus te bevorder, die Woord van die evangelie orals te laat verkondig… Eks. 18:20; Rom. 13:1; Spr. 8:15; Jer. 22:3; Ps. 82; Deut. 1:16; 16:19; 17:16; 2 Kor. 10:6; Ps. 101; Jer. 21:12; Rig. 21:25; Jer. 22:3; Dan. 2:21-22; (5:8); Jes. 49:23; 2 Kron. 23; 1 Kron. 15:12; Rom. 13:1; Luk 22:1; 1 Pet. 2:17; Tit. 3; Matt. 17:27; Hand. 4:17-19; Hand. 2, 5; Hos. 5:11; Jer. 27:5; 2 Pet. 2:10; Jud. 1:10; 1 Tim. 2:2. “

Nederlandse Geloofsbelydenis, artikel 36

As die “hulle” wat afgodery en vals godsdiens moet uitroei die burgerlike owerheid is, dan reken hierdie geloofsbelydenis ons moet invloed in die regering hê.


Paasfees 2020 – Oordenking vir ‘n Paasfees met toe kerkdeure

Vir die eerste keer wat ons kan onthou, is die kerke se deure toe hierdie Paasfees. Hoe laat hierdie gedagte jou voel?

Hartseer? Verward? Alleen? Wanhopig? Dalk sou julle iets spesiaal doen by die kerk, en jy voel gefrustreerd oor dit nie gaan gebeur nie? Of voel jy dalk ‘n rustigheid daaroor, dat God sy tyd het met alles?

Die goeie nuus is: Die kerk se deure hoef nie toe te wees hierdie Paasfees nie! Ons kan dit oop hou.

Die ware kerk is nie ‘n gebou nie, en die regte kerkduere sit op ‘n ander plek. Die enigste manier wat die kerk se deure kan toe wees hierdie jaar, is as ons nie na Christus se klop luister nie:

Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou, en hy saam met My. – Openbaring 3:20

As die kerk se deure dan by gelowiges se harte sit, wat kan jy doen om die deure oop te hou? Ek kan aan drie dinge dink:

1) Bogenoemde teks verwys na of jy al vir Christus in jou ingenooi het. As jy hoegenaamd ‘n blog-inskrywing met ‘n opskrif soos hierdie lees, is die kans goed dat jy “ja” kan antwoord.

2) Jy kan egter ‘n gelowige wees, maar nog nie elke hoekie van jou hart – alles agter jou hart se kamerdeure en kasdeure en selfs kluisdeure – vir Christus gegee het nie.

“Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand…” – Lukas 10:27a

3) As die kerk se deure dan op ons harte sit, maak jy jou hart oop vir andere? Gee jy waarlik om vir die mense wat oor jou pad kom?

“… en [jy moet] jou naaste [liefhê] soos jouself.” – Lukas 10:27b

Wat kan jy vandag doen om kerkdeure oop te hou hierdie Paasfees – en altyd?

Young woman practicing yoga on the beach.

Foto: Geleen

As God se koninkryk kom…

In 2002 het ek een keer notas gemaak van iets waaroor ek dikwels probeer dink het: oor hoe dit sou lyk as ons probeer om God se koninkryk te laat kom, hier op die aarde soos in die hemel. Wat hier volg is die lys wat ek gemaak het: Hoe sou dit lyk as die koninkryk kom? Ek het geen insigte van die laaste 16 jaar nou bygesit nie:

———————–

Spreadthelove

“Spreading the love from above” – Akriliese verf en merkpen, Oktober 2017 (Vir meer van my kuns, kyk hier)

As die koninkryk van God kom

* Sal ons verstaan – die antwoord op elke vraag.
* Sal uiterlikes nie wees waarop ons oordeel nie. (1 Sam 16:7b, Jak. 2:1+9)
* Sal mense vir mekaar omgee.
* Sal God die belangrikste onderwerp van gesprekke en gedagtes wees.
* Sal materiële behoeftes bevredig word vir dié wat swaarkry – direk deurdat hulle wat het, gee, en indirek deur God se seën.
* Sal romantiese liefde nie die liefde wees waaroor die meeste gefantaseer en flieks gemaak en nagejaag word nie.
* Sal misdaad, vrees, pyn en trane nul wees, siekte ook.
* Sal tonge onder God se beheer wees, gedagtes ook.
* Sal karakter en wysheid eerder vir iemand die geleentheid gee om ander te beinvloed as welsprekendheid, mag, of geld.
* Sal status en mag nie belangrik wees nie. Die hoogste status sal gegee word aan dienaars en kinders – en aan Die Kind wat gekom het om die gestalte van ‘n slaaf aan te neem. (Fill. 2)
* Sal mense vanuit verskillende kulture en oortuigings één word.
* Sal die Gees van die Here ons lei in gedagtes, woorde en dade wat bogenoemde dinge waar maak.
* Vreugde sal so volop soos suurstof wees.
* Vriendelikheid sal vanselfsprekend wees – vanaf almal.
* Sal toewyding aan God die enigste, die maklikste en die mees logiese manier van leef wees.

———————–

Laat u koninkryk kom. Laat U wil op die aarde geskied, net soos in die hemel. – Mat. 6:10

 

Kinderbediening: Illustreer ‘n skeppingsles terwyl jy vertel

Baie lesreekse vir kinderbediening het ‘n skeppingsles aan die begin van die jaar. Hierdie is ‘n reeks stokkie-tekeninge, maklik genoeg vir die kunssinnig gestremdes (mense wat nie kan teken nie) onder ons, wat kinders help om die skeppingsgebeure en die dag wat dit gebeur het te onthou.

Hier wys ek nie hoe om die les aan te bied of watter toepassings om te gebruik nie, dus gaan die woorde kort wees. (Verwys na jou kategese/ kinderkerk handleiding vir jou les-boodskap.) Van die verduidelikings (die woord “skei”, wat wolke is, ens.) is bedoel vir kleintjies en dalk nie nodig vir jou klas nie.

Wat jy nodig het: ‘n Bord of blaaibord (‘n groot stuk wit papier tydelik op riffelkarton vasgesit is ook goed), 2 kleure kryte/ penne vir jou soort bord – die helderder een vir nommers en die ander een vir die res.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Die begin: Die aarde was woes en leeg, maar die Gees van God was klaar daar. Die sirkel is die aarde se buitelyn.
Lees voort

Geseënde Kersfees: Gratis volwasse inkleurprentjie

Geseënde Kersfees vir al my lesers. My persentjie vir julle is ‘n volwasse inkleur-Bybelvers om uit te druk.

gal5_22_23Mag julle Christus se genade, die liefde van die Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees in hierdie tyd en altyd ervaar.
Van Retha Faurie

Onderdruk sekere “Christelike” groepe Bybelwaarhede waarvan hulle nie hou nie?

Ek het eentyd geskryf hoe dit ‘n opdraende stryd is om te wys dat die Bybel gelykheid voorstaan, omdat dit voel die hele taal geskryf is ter wille van onderdrukking van die waarhede oor gelykheid. Daar is nou klaarblyklik ‘n hele boek oor min of meer daardie tema uit. Ann Nyland se “More Than Meets The Eye: The Campaign To Control Gender Translation In Bibles” word so beskryf:

Politically powerful lobbyist groups such as Council on Biblical Manhood and Womanhood and Focus on the Family have controlled the release, and even the content, of certain Bibles, while producing and promoting their own Bible versions. Lees voort

Jesus en die klippe

436232_jesus-the-stone-mason49_epsicuaitwlfo42x7yedw6mpvtncurxrbvj6lwuht2ya6mzmafma_610x374Op my onlangse toer het ek in Israel gehoor Josef (Maria se man, nie die Ou Testament se dromer wat onderkoning in Egipte was nie) was waarskynlik nie ‘n timmerman nie. Matt. 13:55 sê hy was een, maar daardie woord kan glo eerder “ambagsman” vertaal word. Die algemene ambag in Nasaret daardie tyd was glo stone-masonry, en Josef was waarskynlik ‘n stone mason. (Wat sou dit in Afrikaans wees? Ek sien twee betekenisse: Messelaar en steenwerker. ‘n Messelaar werk waarskynlik in watter dorp daar ookal gebou word, en skuif dan aan na waar hulle elders bou. ‘n Steenwerker wat goed uit klip vorm is eerder ‘n ambagsman met ‘n werkwinkel.)
As Josef ‘n steenwerker was, sou Jesus van jongs af self dit leer doen het. Jesus word die “die timmerman (Ambagsman? Steenwerker?), die seun van Maria”, genoem in Markus 6:3.
Nou wonder ek: Veronderstel Jesus het met klippe gewerk. Sou dit nie dalk gelei het tot ‘n klompie woordspeling-grappies tussen hom en sy goeie vriend Petrus (rots) nie? Het Jesus dalk verwys daarna dat hy ‘n steenwerker was toe hy vertel dat hy die kerk “op hierdie rots” wil bou? (Mat. 16:18)
En Jesus se ander opmerkings oor klippe en stene, was dit dalk ook woordspelings, of praat aan die hand van sy eie ervaring? Soos toe Hy vertel het dat Hy die klip was wat deur die bouers afgekeur is, maar die hoeksteen geword het? (Matt. 21:42; Mar. 12:10; Luk 20:17; Hand. 4:11); of toe Hy vertel het dat mens jou huis op die rots moet bou. (Matt. 7:24-25; Luk. 6:48)
Het Jesus, wat figuurlik harte van klip bewerk, dalk letterlik klip bewerk, en kan ek die simboliek van harte bewerk daarin lees?

Onderdanigheid, Efes. 5 en die huwelik

Veronderstel jy vertel ‘n arbeider: “Gooi grond hier om die gat in die tuin weg te kry.” Dit vertel, in een sin, presies hoekom grond nodig is en wanneer gestop moet word. Jy soek nie ‘n hoop grond nie – jy soek bloot nie meer ‘n gat nie.

Hier is die kortste stuk wat ek nog gesien het wat verduidelik waarom vroue tot onderdanigheid geroep was, en dus hoeveel onderdanigheid nodig is. As jy onthou “hoof” beteken in Paulus se skryftaal “bron”, nie “leier” nie, kan jy sien die skrifgedeelte is common sense, nie misogenie nie:

http://submissiontyranny.blogspot.com/2013/01/wives-submit-to-your-husbands-for.html

Les prente: Sondeval

As jy die sondeval met kinders behandel, is jou klem waarskynlik daarop dat dit ongelukkigheid ingebring het tussen mens en God, mens en skepping, mens en mens. Iets sleg het ingekom in wat God goed geskape het.

Hierdie twee prente het ek vroeër vanjaar geteken om dit vir my Sondagskoolklas te wys.

Jy is welkom om dit ook te gebruik.

Naskrif: Ons gemeente gebruik deesdae Paidion Kinderbediening se materiaal. Hierdie is gebruik met die handleiding vir juniors, les 4, Siklus 1.

Kan ‘n mens te veel Bybel lees?

Nou die dag kry ek hierdie prentjie in my e-pos:

En lees dit op ‘n blog:

Trust me I believe the bible and every word in it. The guy who rejects Gods Word by attacking the Bible will have his just rewards. Many people wonder why men and women love childred and can’t help themselves. They wonder why there is so many so called pedophiles. But know one stop to think that may be that it is normal. I mean obviously God did not object to a man marrying a young girl. As long as you were married the bed was considered undefiled. Even the Christian community has been brain washed by modern society to reject the bibles teaching. Why did God make little girls body’s ready to have a baby at puberty to just not use it. It is no more harmful than touching them on the head. They are tricked into thinking there harmed by society and psychologist who think there smater than God. Are you saying that if a 12 year old can have a baby physically, God made a mistake. The obvious is very clear. God does not object to the marriage of children. I didn’t say the rape and abduction of a child. God set explicit rules about sex. I myself will follow the rules and the laws of the land because I have no desire to be locked up. But these laws really contradict what God intended.

Gee die idioot wat die bostaande geskryf het dalk te veel aandag aan of dinge in die Bybel in soveel woorde verbied word?

Ek het die laaste tyd twee dom argumente gehad oor die Bybel. Die dommigheid is van my kant- niemand wen argumente nie, soos Dale Carnegie uitwys in “How to win friends and influence people.” Wat hulle nog meer futiel gemaak het, is dat een van die twee mans met wie ek gestry het, ene Slabbert le Cornu, reguit erken het (en die ander een glo dit waarskynlik ook) dat hy nie iets by ‘n vrou mag leer nie. Dis dalk teenproduktief om dit hier te erken, maar hulle het ‘n proefteks daarvoor ook: 1 Tim 2:12.*

In elk geval, die argumente begin so: Iemand haal Doug Philips van Vision Forum aan op die Internet, op ‘n manier wat dit laat klink of Doug gewone, goeie gesinswaardes bevorder.

Ek wys uit Phillips se kultus lyk van buite of dit ‘n goeie gesinsvriendelike groep is. Maar van binne is dit ‘n beherende groep wat onder meer

>   volwasse dogters nie toelaat om die huis ongetroud te verlaat of self ‘n trouman te kies nie, hulle pa moet die man goedkeur voor hulle selfs ‘n geselsie mag aanknoop

>   oorlog verheerlik.

>   assosieer met ‘n boek wat vertel dat jy kinders so moet slaan dat dit hulle wil breek. Hierdie boek word met die dood van drie kinders geassosieer.

>   nie egskeiding toelaat in gevalle van kinder- of vrouemishandeling nie;

>   vertel geen Christen-ouer moet hulle kinders skool toe stuur nie (‘n ouer wat nie ‘n goeie tuisskoler is nie verongeluk natuurlik so sy kinders se opvoeding);

Dit maak, so vertel mense wat weet (bv. Cynthia Kunsman hier), vir erg disfunksionele, oor-afhanklike gesinne. In hierdie geval, disfunksionele gesinne met baie kinders, want hulle “Quiverfull” filosofie vertel dat God teen geboorte-beperking is. Ek vertel dan ‘n storie of twee van mense wat sleg gely het daaronder, soos Journey se storie in “Dear happy full quiver-er.”

Wat hulle dan doen is om Bybelverse te begin aanhaal wat pro-patriargie lyk. (Phillips noem sy idees “Christian Patriarchy.”) Soos die “man is hoof van die vrou.” Dan antwoord ek oor hoe die tekste verstaan kan word, en begin ons stry oor die betekenis van tekste.

Ek dink nou dis ‘n verkeerde strategie: Toe die Fariseërs die Bybel gebruik het op ‘n manier wat liefde, geregtigheid, en genade vergeet, het Jesus nie vir hulle nog Bybel gegee nie. Hy het hulle veroordeel oor hulle die belangrike sake vergeet:

“Ellende wag vir julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, huigelaars! Julle gee tiendes van kruisement, anys en koljander, maar wat volgens die wet van God die swaarste weeg, laat julle na: geregtigheid, barmhartigheid en betroubaarheid. Juis hierdie dinge moet ‘n mens doen en die ander nie nalaat nie.

Dalk is Lewis Wells reg wanneer hy sê dat om die betekenis van die Bybel met so iemand te bespreek, is soos om te drink saam met ‘n alkoholis. Of dalk nie. Dalk is die prentjie hier bo-aan reg, maar die skrif op die pilbottel se etiket lees: Los op in liefde vir God én medemens, gebed, leiding van die Gees, en die gesindheid van Christus.

——————————————-

Nota

*  1 Tim 2:11-15 word nie verniet een van die Bybel se moeilikste gedeeltes genoem nie. Die tyd (Engels tense) waarin hy skryf, beteken ‘n beter vertaling is: “ek, Paulus, laat nie op die oomblik toe dat ‘n vrou ‘n man leer nie.” (Hier is meer oor 1 Tim 2:11-15, as jy sou belangstel in ‘n ander interpretasie.)